Se program i PDF

Idag finns det en stigande oro för de klimatförändringar som sker. Vi vill med Spektrum Ångström Lärardagar ge vetenskaplig grund för att vi ska kunna utveckla smarta åtgärder för att hantera situationen. Världens ledare har klimatkonferenser för att prata om vad nationerna kan göra tillsammans och under dessa dagar får du kunskaper om vad vi kan göra som enskilda och i grupp för att ge vårt bidrag. Jordbruket, människors hälsa, ekosystemen och vattentillgången visar redan tydliga tecken på påverkan. Klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot, de sker här och nu. Den slutsatsen drog forskarna redan i IPCC:s förra rapport 2007 vilket stärks i den senaste rapporten. Utmaningarna för att stoppa denna utveckling blir allt större och mer komplicerade, framför allt då vi räknar med att jordens energibehov nästan kommer att fördubblas till 2050.

Höstens lärardagar belyser olika möjligheter till att tillfredsställa ett ökat energibehov utan att påverka klimatet. Hur långt har vi nått och vilka nya utmaningar står vi inför? Genomgående tema för lärardagarna är att lösningarna ofta finns i vår egen kreativitet och förmåga till nyfikenhet. Vi får särskilt ta del av Hans Siegbahns, barn och barnbarn till Nobelpristagare, föredrag om den historiska betydelsen av tekniska landvinningar för dagens hållbara samhälle. Vi får höra om jordens naturliga dynamik och vattnets oerhört viktiga roll för att buffra för förändringar i klimatet bl.a. genom kolets rörelse mellan olika biogeokemiska processer. Sjöar och vattendrag visar sig ha en unik roll i spelet om vårt klimat och ekosystemens vitalitet. Människan är en del i dessa processer och inverkar genom aktiviteter på halten växthusgaser. Modeller och den rena matematiken ger oss förståelse om vår inverkan på klimatet och stimulerar vår upptäckarglädje till smarta energilösningar i form av bl.a. artificiell fotosyntes och miljövänliga batterier. Att tänka smart och tänk nytt med hjälp av modern teknik, för att nå nya energilösningar i ett hållbart samhälle med klimatförändringar är en viktig utmaning för oss alla och ett ansvar för vuxna att ge hopp till våra unga. För att kunna och våga behövs en vilja och tro på sig själv, ett självmedvetande som kommer att belysas av Björn Ranelid under dagarnas sista föredrag.

Välkomment till spännande Spektrum Ångström Lärardagar!

Se program i PDF

Hans Siegbahn, professor i atom- och molekylfysik - Smart teknik för hållbar energi - om spektroskopins betydelse och framväxt

Lars Tranvik, professor i limnologi Spektrum av metoder i naturen som skapar mångfald i ekosystemet och skydd för framtiden

Anna Rutgersson, professor i meteorologi Samverkan mellan hav och luft inverkar på kolbalansen och växthuseffekten

Andreas Strömbergsson, professor i matematik. Forskar på problem inom talteori och dynamiska system. Vad kan den rena matematiken bidra med?  Bakom en lång rad av vår tids största tekniska framgångar ligger gamla och nya matematiska upptäckter, varav många ursprungligen tillkom utan tanke på användbarhet, utan drevs fram av matematikers nyfikenhet och upptäckarglädje.

Roland Roberts, professor i seismologi Naturens gränser, om kolets kretslopp och magnetismens inverkan på växthuseffekten smarta lösningar behövs

Björn Ranelid, författare som vågar. Människans beredskap för att skapa ett hållbart klimat

Ann Magnuson, universitetslektor, Molekylär biomimetik; Fotosyntesgruppen. Fotosyntesen en effektiv koldioxidsänka, artificiell fotosyntes bidrar i det hållbara samhället

 

Rafael Waters, universitetslektor, institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära. Spektrum av smarta ellösningar ger hållbar energi

Daniel Brandell Mot mer miljövänliga batterier med komponenter tillverkade av förnybara organiska biomaterial från alfalfa och tallkåda som kan återvinnas med låg energiåtgång väoch ofarliga kemikalier som etanol och vatten. Forskning som bidrar till hållbar konsumtion.

 

Mikael Kurkiala är docent i kulturantropologi från Uppsala universitet men numera verksam som forskare vid analysenheten vid Kyrkokansliet. Till hans intresseområden hör relationen mellan utarmningen av människans yttre och inre livsbetingelser samt sökandet efter ett existentiellt språk i sekulariseringens kölvatten.

Spektrum Ångström lärardagar
Hållbart samhälle med klimatförändringar.
Om växthuseffekten, jakten på smart teknik för hållbar energi, bra koldioxidsänkor och hållbar konsumtion.
Vilken beredskap har människan för att skapa ett hållbart klimat? 21-22 november på Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet


Medverkande

Hans Siegbahn, professor i atom- och molekylfysik. Smart teknik för hållbar energi - om spektroskopins betydelse och framväxt

Lars Tranvik, professor i limnologi. Sjöar och vattendrag som en del av det globala ekosystemet - förr, nu, och i framtiden

Anna Rutgersson, professor i meteorologi. Samverkan mellan hav och luft inverkar på kolbalansen och växthuseffekten

Andreas Strömbergsson, professor i matematik. Vad kan den rena matematiken bidra med? Bakom en lång rad av vår tids största tekniska framgångar ligger gamla och nya matematiska upptäckter, varav många ursprungligen tillkom utan tanke på användbarhet, utan drevs fram av matematikers nyfikenhet och upptäckarglädje.

Roland Roberts, professor i seismologi. Naturens gränser, om kolets kretslopp och magnetismens inverkan på växthuseffekten

Ann Magnusson, universitetslektor Hur gör vi bränsle av solenergin? Från naturlig till artificiell fotosyntes

Rafael Waters, universitetslektor. Smarta ellösningar ger hållbar energi. Vilka utmaningar står vi inför?

Daniel Brandell, universitetslektor. Mot mer miljövänliga batterier tillverkade av förnybara organiska biomaterial från alfalfa och tallkåda, återvinnas med låg energiåtgång och ofarliga kemikalier som etanol och vatten. Forskning bidrar till hållbar konsumtion

Mikael Kurkiala, docent. Konsumtion möjligt att förena med moralisk hållbarhet?är docent i kulturantropologi från Uppsala universitet. Numera verksam som forskare vid analysenheten vid Kyrkokansliet. Till hans intresseområden hör relationen mellan utarmningen av människans yttre och inre livsbetingelser samt sökandet efter ett existentiellt språk i sekulariseringens kölvatten.

 

Björn Ranelid, författare som vågar. Människans möjlighet att skapa ett hållbart klimat

Programmet är utvecklat av Annika Lundegårdh se vidare på www.gfok.se
 
Anmäl dig tidigt för att få reducerat pris och garanterad plats
Välkommen till spännande kunskapsdagar i Uppsala

Program för Hållbart samhälle med klimatförändringar. Om växthuseffekten, jakten på smart teknik för hållbar energi, bra koldioxidsänkor och hållbar konsumtion.
Vilken beredskap har människan för att skapa ett hållbart klimat?
21 – 22 november 2014, Ångströmlaboratoriet

Ordförande: Göran Possnert och Annika Lundegårdh         Se Program i PDF

Fredag 21 november

08.30 - 09.00 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 - 09.05 Välkommen till Spektrum Ångströms lärardagar, Göran Possnert och Annika Lundegårdh

09.05 - 10.00 Jordens naturliga dynamik, människans påverkan av halten växthusgaser och energisektorns globala struktur – magnetfältsvariationer, geologiska processer och svårigheter i modellering av systemet och dess återkoppling. Vart bär framtiden? Roland Roberts

10.05 - 10.50 Smarta ellösningar ger hållbar energi. Vilka utmaningar står vi inför? Rafael Waters

10.50 - 11.15 Förfriskningar

11.15 - 12.00 Vad kan den rena matematiken bidra med? Matematikers nyfikenhet och upptäckarglädje ligger bakom en lång rad av vår tids största tekniska framgångar, många tillkom utan tanke på användbarhet. Andreas Strömbergsson

12.05 - 13.05 Samverkan mellan hav och luft inverkar på kolbalansen och växthuseffekten. Anna Rutgersson

13.05 - 14.15 Lunch

14.15 – 15.00 Hur gör vi bränsle av solenergin? Från naturlig till artificiell fotosyntes Ann Magnusson

15.05 – 15.50 Våga tänka nytt då gav ”Smart teknik för hållbar energi”. Om spektroskopins betydelse och framväxt. Hans Siegbahn

15.50 – 16.10 Förfriskningar

16.10 – 17.00 Mot mer miljövänliga batterier tillverkade av förnybara organiska biomaterial från alfalfa och tallkåda, återvinnas med låg energiåtgång och ofarliga kemikalier som etanol och vatten. Forskning bidrar till hållbar konsumtion. Daniel Brandell

17.05 – 17.55 Klimat, kommers och konsumtion. Marknadens logik och livets mening. Mikael Kurkiala

18.00 - 18.15 Spektrum Ångström Dialog: Tankar och funderingar kring dagens föredrag. Vad kan vi göra i klassrummet med dagens inhämtade kunskap? Alla deltagare i seminariet samt föredragshållare. Ordförande: Annika Lundegårdh

18.15 Middag under trivsamma samtal på Ångströmlaboratoriet.

 

Lördag 22 november

09.15 - 10.15 Sjöar och vattendrag som en del av det globala ekosystemet - förr, nu, och i framtiden Lars Tranvik

10.15 – 10.30 Förfriskningar

10.30 – 12.00 Spektrum Ångström Äventyr, välj fördjupning av föredrag. 

 1. Astronomi
 2. Kemi Batterier – vad mer behöver vi?
 3. Matematikers nyfikenhet och upptäckarglädje – pröva!
 4. Hållbara mikroregioner och fotosyntesen som koldioxidsänka
 5. IT smarta lösningar underlättar vår vardag
 6. Miljöfarliga partiklar reduceras i dieselmotorn, smart lösning introduceras Soma Tayamon
 7. Modern verkstad
 8. Fjärde generationens kärnkraft, avfall lagras endast 1000 år, ny teknik, nya material
 9. Biokol – matlagning, värme och markförbättrare på en och samma gång
 10. Visning av Ångström och Tandemlab
 11. Önska fördjupning, hinner vi så ordnar vi!

12.00 - 13.15  Lunch

13.15 – 14.20  Människans möjlighet att skapa ett hållbart klimat. Vilken beredskap har vi? Björn Ranelid

14.20 – 14.30  Avslutande ord om framtidens lärardagar Alla deltagare och ordförande för dagen

Använd gärna uppslaget som affisch. Se mer på www.gfok.se Med reservation för ev ändringar