Se program i PDF

Idag finns det en stigande oro för de klimatförändringar som sker. Vi vill med Spektrum Ångström Lärardagar ge vetenskaplig grund för att vi ska kunna utveckla smarta åtgärder för att hantera situationen. Världens ledare har klimatkonferenser för att prata om vad nationerna kan göra tillsammans och under dessa dagar får du kunskaper om vad vi kan göra som enskilda och i grupp för att ge vårt bidrag. Jordbruket, människors hälsa, ekosystemen och vattentillgången visar redan tydliga tecken på påverkan. Klimatförändringarna är inte längre ett avlägset hot, de sker här och nu. Den slutsatsen drog forskarna redan i IPCC:s förra rapport 2007 vilket stärks i den senaste rapporten. Utmaningarna för att stoppa denna utveckling blir allt större och mer komplicerade, framför allt då vi räknar med att jordens energibehov nästan kommer att fördubblas till 2050.

Höstens lärardagar belyser olika möjligheter till att tillfredsställa ett ökat energibehov utan att påverka klimatet. Hur långt har vi nått och vilka nya utmaningar står vi inför? Genomgående tema för lärardagarna är att lösningarna ofta finns i vår egen kreativitet och förmåga till nyfikenhet. Vi får särskilt ta del av Hans Siegbahns, barn och barnbarn till Nobelpristagare, föredrag om den historiska betydelsen av tekniska landvinningar för dagens hållbara samhälle. Vi får höra om jordens naturliga dynamik och vattnets oerhört viktiga roll för att buffra för förändringar i klimatet bl.a. genom kolets rörelse mellan olika biogeokemiska processer. Sjöar och vattendrag visar sig ha en unik roll i spelet om vårt klimat och ekosystemens vitalitet. Människan är en del i dessa processer och inverkar genom aktiviteter på halten växthusgaser. Modeller och den rena matematiken ger oss förståelse om vår inverkan på klimatet och stimulerar vår upptäckarglädje till smarta energilösningar i form av bl.a. artificiell fotosyntes och miljövänliga batterier. Att tänka smart och tänk nytt med hjälp av modern teknik, för att nå nya energilösningar i ett hållbart samhälle med klimatförändringar är en viktig utmaning för oss alla och ett ansvar för vuxna att ge hopp till våra unga. För att kunna och våga behövs en vilja och tro på sig själv, ett självmedvetande som kommer att belysas av Björn Ranelid under dagarnas sista föredrag.

Välkomment till spännande Spektrum Ångström Lärardagar!